8TXV1Xhfyp94bs9XTmWCDev5ISdylH-WymPnIBCsd3c

Eminağaoğlu - YÖK ve YSK tarih yazıyor.

11 Haziran 2016 13:32
Eminağaoğlu - YÖK ve YSK tarih yazıyor.

YARSAV ve YARGIÇSEN kurucu başkanı Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK'nın verdiği Diploma örneğinden yola çıkaracak çelişkileri sıraladı ve sosyal medya hesabından Erdoğan'ın diploması konusunun sonuna kadar takipçisi olacağını ilan etti.

EMİNAĞAOĞLU - SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİM...

Ömer Faruk Eminağaoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamaları yapıtı :

Diploma aslını kaybettiği gerekçesi ile Üniversite 2011 de DUPLİKATA verdiğini söylüyor.
Üniversiteye aslı olmayan DİPLOMANIN noter onaylı örneğini vermeyip, bunu Üniversiteden saklayan ve duplikata alan Erdoğan,
Bu sefer YSK'ya duplikata değil, aslı olmayan diplomanın noter onaylı örneğini veriyor...

TARİH YAZILIYOR!..

OLMAYAN DİPLOMANIN, NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ GEÇERLİ OLABİLİYORMUŞ!..

1-Erdoğan DİPLOMASINI kaybetmesi/okunaksız hale gelmesi nedeniyle, bunun yerine 2011de DUPLİKATA alırken, diploma konusundaki önceki belgeler iade edilir. Duplikatada, diploma üstündeki isimlerin, imzasız olarak yer alması esastır.

(Mevcut 2013 sonrası yönerge md 12/3)

2-Rektörlük te, açıklamasında 2011de duplikata verildi der.

3-Duplikata varken, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bu duplikatanın kullanılması gerekirken, (1512 Sayılı Noterlik Yasası md 94 dolanılarak) aslı olmayan diplomanın 1995’teki noterdeki onaylı örneği üzerinden 2014’te noterden bir daha örnek çıkartılarak, bu örnek YSK'ya verilir.

4-Diploma ve duplikata üstünde Marmara Üniversitesi ve “dört yıl” öğrenim ifadesi yer almaktadır.

5-1981 Şubat'ta öğrenim bitirildiği ifade edilmesine rağmen, 1982 de kurulan Marmara Üniversitesi ve 1983 de kurulan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (Rektörlük açıklaması, sy 2, prg 8) diploması/duplikatası verilmiştir. diploması/duplikatası verilmiştir.

6-1973 yılında İHL mezunu olmasına rağmen, 1973 sonbaharında Eyüp Lisesi'nde fark dersi verildiği ifade edilmektedir. Bu konuda hiç bir belge bulunmamaktadır.

7- Eyüp Lisesinden 1973 sonbaharında fark dersi verilmesi durumunda 1974 yılı için üniversite merkezi sınava girilmesi ve aynı yıl yerleşme söz konusu olmaması gerekirken, 1974 yılında kayıt yaptırıldığı ifade edilmektedir. Fark dersleriyle, hangi bölümlere kayıt yaptırılabildiği de açıklığa kavuşturulmamıştır.

8- 1973 tarih ve 1750 sayılı (4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yasa öncesindeki) Üniversiteler Yasası'nın 54 ncü maddesine göre, öğrenim süresine ek olarak yarısı kadar bir süre içinde bitirme durumu olmazsa ilişik kesilmesi söz konusudur.

9- 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası'nın 31, 32, 36 ncı maddelerinde, İHL bitirenlerin girebileceği alanlar konusunda hüküm getirilmiş, yüksekokullarının sürelerinin yasa ile düzeneleneceği ifade edilmiştir.

10- “Aksaray Yüksek Ticaret Okulu” (1974 yılındaki adı ile Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu)'nun, giriş tarihindeki öğrenim süresi ortaya konulmamıştır.

11-Yüksekokul öğrenin programına tabi tutulup, 1980-1981 Şubat döneminde öğrenimin bitirildiğinin belirtilmesi karşısında, (okul 4 yıllık olmamasına rağmen, 4 yıllık olsa bile, yarı süre de eklenince, eğitim öğretim yılı üzerinden süre hesabı yapıldığında) normalde 1750 SY md 54'teki süre aşılmıştır.

12-Mezuniyet belge tarihindeki isim, sıfat ve ünvanlar, o tarihte görevde olan kişilerle ilgili iism, sıfat ve ünvanlarla çelişki taşımaktadır.

Sınıf arkadaşı olduğu söylenen rektör, kendisinin 1978’de mezun olduğunu söylemektedir. Mezun olduğu okul için, bugünkü adıyla değil, o günkü adıyla İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler AKADEMİSİ ifadesini kullanmaktadır.

Aydın Ayaydın ise 1978-1981 arasında dört yıl boyunca hocası olduğunu, dört yıllık İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'nu bitirdiğini söylemektedir.

Erdoğan ise 1981 yılında, Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'ni bitirdiğini ifade etmektedir.

YSK’ya ise, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, noter onaylı diploma örneği sunulmaktadır.

Aykırılık ve çelişkiler devam edip gitmektedir.

YÖK ve YSK, tarih yazmaktadır!..

Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu

8TXV1Xhfyp94bs9XTmWCDev5ISdylH-WymPnIBCsd3c